İcra İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku

İcra hukuku borçlu kişilerin ya da şirketlerin borçlarını rızaları ile ödememesi durumunda devlet organları (icra dairesi) aracılığı ile haciz baskısı kurularak alacağın tahsil edilmesidir. Alacak borç ilişkisi birden fazla nedenden kaynaklanmış olabilir. İcra hukukuna konu alacaklara çek, senet, poliçe, fatura, kredi, kredi kartı, ipotek, nafaka alacakları örnek olarak gösterilebilir.

İcra hukuku genel anlamda para tahsili olarak ifade edilse de; icra hukuku taşınmazların tahliyesi ve teslimi, taşınır teslimi, bir işin yapılması veya yapılmaması, irtifak hakkına ilişkin ilamların icrası, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişkinin kurulması gibi konuları da kapsamaktadır.

Kanun’da İcra Hukuku, 2 ana bölümden oluşmaktadır; bunlar ilamlı icra ve ilamsız icradır.

İlamlı icrada, borçluya karşı alınmış olan mahkeme ilamı ya da yasaların ilam niteliğinde saydığı belgeler (İİK. 38. Madde) olması gerekir. Böylelikle bu ilamı alacaklı, icra dairesinde ileri sürerek ilamlı icra takibi yapabilir. İcra dairesi tarafından verilen süre içerisinde borçlu, borcunu ödemezse icra dairesi tarafından ilam zorla icra edilir. Bazı durumlarda icra takibi yapabilmek için mahkemeden ilam alınması zorunludur. Örneğin, konusu paradan başka bir şey olan alacakların icra yoluyla takip edilebilmesi için ilk önce mahkeme ilamı gerekir.

İlamsız icra ise İcra İflas Kanunu’nda para ve teminat alacakları için kabul edilmiştir. İlamsız icrada icra takibine başvurabilmek için alacaklının elinde mahkeme ilamı (hükmü) olması gerekmez ayrıca alacağın bir senede bağlı olması da gerekmez.

Ayrıca İcra İflas Kanunu’nda kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip, kiralanan taşınmazların ilamsız icra yoluyla tahliyesi de düzenlenmiştir. Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluna başvurabilmek için alacağın mutlaka kambiyo senedine (Çek, poliçe, bono ve emre muharrer senet) bağlı olması gerekir.

İcra İflas Hukuku kapsamında ele alınan konulardan bazıları aşağıda yer almaktadır ;

  • İcra takibi,
  • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz,
  • Menfi tespit ve istirdat davaları,

Günlük hayatımız içerisinde sıkça karşılaştığımız “İcra” ve “İflas” kavramları üzerine düzenlenmiş bir hukuk dalı olan İcra ve İflas Hukuku kapsamında ele alınan bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz; Hemen hemen her icra takibinin hazırlanması ve takibin gerçekleştirilmesi,Haciz işlemleri,Karşılıksız çek davalarının açılması ve dava sürecinin takibi.